CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020-2021

Nội dung file tải ở file Đính kèm

 

PHÒNG GD& ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG PTDTNT THCS ĐỒNG HỶ

Số:  150   /QĐ-NTĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Hỷ, ngày   08    tháng 9   năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công dự toán NSNN năm 2021

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Xét đề nghị của kế toán đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của trường phổ thông DTNT THCS Đồng Hỷ  (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán và các cá nhân liên chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ phận KT,

- Tổ VP, các tổ CM.
- Lưu VP. ( Đăng Website)

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                    ( Đã ký)

 

Nguyễn Đức Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG PTDTNT THCS ĐỒNG HỶ

Số:  149   /QĐ-NTĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Hỷ, ngày  08     tháng 9   năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công giảm dự toán NSNN năm 2021

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Xét đề nghị của kế toán đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai giảm dự toán NSNN năm 2021 của trường phổ thông DTNT THCS Đồng Hỷ  (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán và các cá nhân liên chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ phận KT,

- Tổ VP, các tổ CM.
- Lưu VP. ( Đăng Website)

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                      ( Đã ký)

 

Nguyễn Đức Lợi

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 15
Tháng 09 : 314
Năm 2021 : 4.126