Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 - 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

.

 

SỞ GD&ĐT TỈNH THÁI NGUYÊN

TRƯ­ỜNG PTDT NT THCS ĐỒNG HỶ

 
  
 

Số: 80/KH-NTĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

Đồng Hỷ, ngày  23 tháng 8  năm 2015

 

 
  

 

KẾ HOẠCH

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 - 2020

 

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Đồng Hỷ được thành lập ngày 16/9/2009. Trường PT DTNT THCS Đồng Hỷ  là loại hình trường chuyên biệt mang tính chất phổ thông, dân tộc và nội trú. Mục tiêu là góp phần đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Hỷ và Phú Bình.

Trường PT DTNT THCS Đồng Hỷ thực hiện các nhiệm vụ của trường trung học quy định tại Điều lệ trường trung học hiện hành và các nhiệm vụ sau:

1/ Tuyển sinh đúng đối tượng và chỉ tiêu được giao hằng năm.

2/ Giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; ý thức tham gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn sau khi tốt nghiệp.

3/ Giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội phù hợp với học sinh PT DTNT.

4/ Giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy nghề truyền thống phù hợp với năng lực của học sinh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đồng Hỷ.

5/ Tổ chức công tác nội trú cho học sinh, bảo đảm 100% học sinh của nhà trường được ăn, ở nội trú.

6/ Theo dõi, thống kê số lượng học sinh đã tốt nghiệp hằng năm của nhà trường tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc trở về địa phương tham gia công tác, lao động sản xuất nhằm đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

          Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 - 2020 nhằm xác định rõ định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình đi lên của nhà trường. Là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên,  nhân viên và học sinh của trường.

          Là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

I. Tình hình nhà trường

1. Biên chế đội ngũ

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm: 35. Trong đó đảng viên: 20, đạt tỷ lệ 57,14%.  

Trong đó: Biên chế: 25, Hợp đồng theo Nghị định 68: 10. Cụ thể:

+ Biên chế: Ban Giám hiệu: 3; Kế toán: 1; Y tế: 1; Thủ quỹ kiêm văn thư: 1; Giáo vụ: 1; Thư viện kiêm Thiết bị giáo dục: 1; Giáo viên: 17.

+ Hợp đồng theo Nghị định 68: Bảo vệ: 3; Lao công: 1; Nấu ăn: 6.

- Về trình độ:

+ Ban giám hiệu: Hiệu trưởng có trình độ Thạc sỹ, 1 Phó hiệu trưởng đang học Cao học, 1 Phó hiệu trưởng có trình độ Cử nhân.

Trình độ Trung cấp lý luận chính trị: 2. Đang học Trung cấp lý luận chính trị: 1.

+ Giáo viên: 15/17 trên chuẩn, 2/15 đang học đại học.

+ Nhân viên: Nhân viên Kế toán và Giáo vụ có trình độ đại học; nhân viên Thủ quỹ kiêm văn thư, Y tế, Thư viện kiêm Thiết bị giáo dục có trình độ trung cấp.

2. Cơ sở vật chất

- Phòng học: 8 phòng kiên cố.

- Phòng học bộ môn: Chưa có.

- Phòng thiết bị dạy học: Chưa có.

- Phòng máy vi tính: 1 phòng, 18 máy vi tính.

- Phòng học đa chức năng: Chưa có. 

- Nhà trường đã có đủ các phòng học, nhà nội trú, nhà bếp  phục vụ việc học hành, ăn ở cho học sinh. Các phòng học đã được lắp đặt máy chiếu Projector. Sân chơi, bãi tập đã hoàn thiện. Nhà trường có 1 trạm biến áp riêng, 1 giếng khoan công nghiệp đảm bảo điện nước phục vụ sinh hoạt cho học sinh.

3. Chất lượng giáo dục

- Đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015:

Hạnh kiểm

Học lực

Tốt

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

98

(82,35)

21

(17,65)

0

0

25

(21,01%)

60

(50,42%)

32

(26,89%)

2

(1,68%)

0

- Việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy; công tác kiểm tra, đánh giá học sinh: Mặc dù CSVC còn nhiều thiếu thốn, trang thiết bị dạy học còn ít nhưng nhà trường luôn động viên giáo viên tích cực tự làm đồ dùng dạy học. Trong năm học, bằng nguồn xã hội hoá và đầu tư của Sở GD&ĐT, nhà trường đã trang bị được máy chiếu cho từng phòng học, các tổ chuyên môn đều được trang bị máy tính xách tay, giúp cho giáo viên chủ động trong việc giảng dạy kết hợp trình chiếu. Việc sử dụng thiết bị dạy học khá thường xuyên. Vì vậy chất lượng giờ dạy khá tốt. Công tác kiểm tra đánh giá học sinh đáp ứng được so với yêu cầu, đảm bảo đánh giá đúng chất lượng của học sinh, phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc thiểu số.

- Tổng số học sinh đầu năm học 2015 - 2016: 237 (là học sinh ở các xóm, xã đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Bình, gồm 233 học sinh dân tộc thiểu số và 4 học sinh dân tộc Kinh).

4. Thuận lợi, khó khăn

- Thuận lợi: Đội ngũ giáo viên tâm huyết, có trình độ chuyên môn vững vàng. Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn cao, có kinh nghiệm quản lý học sinh nội trú. Năm học 2014 - 2015, tập thể nhà trường, 2 tổ chuyên môn, tổ Văn phòng đều được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; 4 giáo viên được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, trong đó có 1 đồng chí được nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh; 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Khó khăn: Cơ sở vật chất phục vụ việc giảng dạy của giáo viên còn thiếu, chưa có phòng học tin học, phòng học bộ môn, phòng thư viện, phòng thí nghiệm. Hệ thống cây xanh, cây bóng mát chưa hoàn chỉnh.

5. Thời cơ

          - Được sự quan tâm của Sở GD&ĐT Thái Nguyên, các cấp Uỷ Đảng, chính quyền huyện Đồng Hỷ; sự đồng thuận vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn trong việc giáo dục thể hệ trẻ.

          - Được phụ huynh và học sinh tín nhiệm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động giáo dục học sinh.

          - Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt.

6. Thách thức

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh, của xã hội trong thời kỳ hội nhập.

          - Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

          - Phương pháp dạy học phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, nắm vững nguyên tắc đổi mới phương pháp dạy học, cách thức hướng dẫn học sinh lựa chọn phương pháp học tập, biết tiếp nhận những thông tin phản hồi từ sự đánh giá nhận xét của học sinh về phương pháp dạy học.

          - Trình độ công nghệ thông tin và các yêu cầu về nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

          7. Xác định vấn đề cần làm

          - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

          - Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực của mỗi học sinh; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và quản lý; tăng cường các tổ chức hoạt động tập thể, giáo dục kỹ năng sống trong chương trình giáo dục trải nghiệm sáng tạo.

          - Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hoá với quy hoạch hợp lý và mua sắm mới trang thiết bị hiện đại để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Duy trì và phát huy cảnh quan nhà trường, đảm bảo Xanh - Sạch - Đẹp, tạo dựng môi trường an toàn và thân thiện.

          - Thực hiện đánh giá các hoạt động của nhà trường về công tác quản lý và giảng dạy theo bộ tiêu chuẩn đã quy định, có giải pháp định hướng thúc đẩy thông qua kiểm tra, đánh giá, tổng kết.

          - Ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lý

          - Nâng cao trình độ dạy và học ngoại ngữ

          - Áp dụng theo đánh giá chuẩn giáo viên và trường chuẩn quốc gia.

II. Xác định sứ mạng và tầm nhìn, các giá trị cốt lõi

- Về sứ mạng: Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, phát huy tính sáng tạo và năng lực tư duy của mỗi học sinh đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, định hướng tương lai cho học sinh tiếp tục học lên THPT hoặc đi vào cuộc sống lao động.

- Về tầm nhìn: Xây dựng một nhà trường có uy tín, chất lượng, thân thiện. Đến năm 2020 đạt trường chuẩn quốc gia, đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.

- Các giá trị cốt lõi:

- Tinh thần đoàn kết

- Khát vọng vươn lên

- Tính trung thực

- Tinh thần trách nhiệm

- Tính sáng tạo

- Lòng tự trọng

- Tình nhân ái

- Sự hợp tác

          III. Mục tiêu và phương châm hành động

          1. Mục tiêu

          - Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

          - Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khẳng định thương hiệu nhà trường trên địa bàn của huyện Đồng Hỷ.

          - Phấn đấu đến năm 2020 được công nhận trường chuẩn quốc gia.

          2. Chỉ tiêu phấn đấu

- Tập thể:

+ Trường tiên tiến xuất sắc.

+ Chi bộ trong sạch vững mạnh.

+ Công đoàn cơ sở vững mạnh.

+ Chi đoàn cơ sở vững mạnh.

+ Liên đội xuất sắc cấp tỉnh.

+ Cơ quan văn hoá.

- Cá nhân:

+ 15% CB, GV, NV đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

+ 85% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Về xếp loại học lực của học sinh:

+ Loại giỏi: 20%.

+ Loại Khá: 50%.

+ Loại Trung bình: 25%.

+ Loại Yếu: 5%

- Về xếp loại hạnh kiểm của học sinh:

+ Loại Tốt: 75%.

+ Loại Khá: 25%.

- Các hoạt động khác:

+ Tham gia tích cực, có hiệu quả mọi phong trào.

          +- Học sinh phấn khởi, tự nguyện tham gia với một tinh thần tự giác.

          3. Phương châm hành động: Lấy hiệu quả giáo dục và các phong trào hoạt động là uy tín của nhà trường

          IV. Giải pháp thực hiện

          - Tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhân dân về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, đưa trên website của trường, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường theo các nội dung của Kế hoạch phương hướng, chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm  của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch phương hướng, chiến lược.

          - Xây dựng Văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.

          - Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

          - Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

          - Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất.

          - Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên để đáp ứng với yêu cầu công tác, giảng dạy của nhà trường đảm bảo Điều lệ trường phổ thông.

          - Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.

          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn Khá, Giỏi; có trình độ Tin học, Ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ, có phong cách làm việc khoa học.

          - Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao trình độ nhận thức chính trị, xã hội, thực hiện dân chủ, công bằng, công khai.

          - Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có tiềm năng, nòng cốt; cán bộ, giáo viên trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

          - Định kỳ đánh giá và ghi nhận chất lượng, kết quả hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc.

          - Tăng cường chăm lo tới đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng chế độ chính sách hiện hành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          - Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của ngành phát động.

          - Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Tăng cường giáo dục truyền thống, tuyên truyền giáo dục về phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, an toàn học đường, giáo dục dân số và vệ sinh môi trường; thực hiện tốt giáo dục thể chất. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng, phát triển năng lực học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động xã hội, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có mục tiêu sống đúng, có được những kỹ năng sống cơ bản.

          - Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội.

          - Tạo môi trường văn hóa lành mạnh để học sinh phát triển toàn diện. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động, đa dạng và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao.

          - Công đoàn làm nòng cốt trong phong trào thi đua của giáo viên, phối hợp tốt với nhà trường trong việc động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên.

          - Củng cố Chi bộ vững mạnh, làm tốt công tác phát triển Đảng, kết nạp ít nhất 1 đảng viên mỗi năm.

          - Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đổi mới nhận thức về giáo dục, tích cực đầu tư cho giáo dục, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài.

          - Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc huy động và giáo dục học sinh. Tích cực tuyên truyền cho cha mẹ học sinh tham gia  BHTT cho học sinh và tổ chức tốt hoạt động y tế học đường.

          V. Tổ chức thực hiện

          - Phương hướng, chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến nhà trường.

          - Ban chỉ đạo thực hiện Phương hướng, chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai Phương hướng chiến lược. Điều chỉnh Phương hướng, chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

          - Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

          - Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường căn cứ Phương hướng chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học, từng giai đoạn. Đề xuất các giải pháp để thực hiện Phương hướng, chiến lược.

VI. Kiến nghị, đề nghị

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục còn lại: Nhà công vụ giáo viên, phòng học bộ môn, nhà đa năng, để nhà trường sớm ổn định và hoạt động có hiệu quả.

 

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT;

- Lưu VT.

 

 

 

                                                                                   

                                                                                              Nguyễn Đức Lợi   

 

 

 

 

Tác giả: Admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 6
Tháng 09 : 313
Năm 2021 : 4.125